Hoppa till huvudinnehåll
Fastighet

Fastighetsägare överklagar strandpromenaden!

Inlagt av info@otterbacken.se 20 December 2021

Otterbäcken december 2021

Ägaren av fastighet Otterbäcken 10:20 som gränsar till Badängsparken har överklagat Länsstyrelsens beslut om tillstånd att bygga en spång som är nödvändig för att förverkliga strandpromenaden.

Under 2021 har arbete med finansiering, ansökningar om strandskyddsdispens och vattenverksamhet präglat processen. För att en strandpromenad enligt byalagets intentioner kan anläggas måste vi passera fastigheten 10:20 som gränsar till Badängsparken i norr. Lösningen blev att anlägga en spång på utsidan och längs med fastighetsgränsen till Otterbäcken 10:20, dvs från Badängsparken över till Torsvid 4:38 som Byalaget har nyttjanderättsavtal med (den lilla udden med flaggstången). Här är vattendjupet bara någon decimeter. Därifrån är det sedan oproblematiskt att upparbeta en stig söderut.

En skiss på spångens konstruktion samt beräknad kostnads-och tidsåtgång har utarbetats. Ansökning om bidrag sändes in Alfa-stiftelsen och i maj beviljades Byalaget 15.000 kr. Investeringsbidrag söktes från Gullspångs kommun och beviljades även där med 15.000 kr. Därmed var finansieringen säkrad.

Området för vår spång ligger inom strandskyddszon och därmed måste strandskyddsdispens sökas. Byalaget fick beviljat strandskyddsdispens från Gullspångs kommun och därefter från Länsstyrelsen i juni. En anmälan om vattenverksamhet måste också göras till Länsstyrelsen. Denna skickads in i juli. Det var förbud att påbörja arbete med spången innan beslut i frågan fattats.

I slutet av oktober kontaktades vi av Länsstyrelsen. Fastighetsägarna till Otterbäcken 10:20 hade lämnat in två yttranden med synpunkter i ärendet som Byalaget fick möjlighet att besvara, vilket vi gjorde. I mitten av november kom svar från Länsstyrelsen som ansåg att de inkomna yttrandena i ärendet inte var relevanta. Men det var för tidigt att glädja sig! Den tredje december överklagade fastighetsägaren av Otterbäcken 10:20 Länsstyrelsens beslut till Mark-och miljödomstolen. Det är ett ordentligt tillbakaslag, eftersom som byggande av vår spång i vattenbrynet bara får utföras tom 28 februari 2022, pga fåglarnas häckningsperiod startar. Det kan ta intill sex månader att avgöra ärendet… Nästa tidsfönster öppnar sig oktober 2022-februari 2023